Breaking News

k A S : ഉടൻ വിജ്ഞാപനം . മെയ്‌ ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പരീക്ഷനടന്നേക്കും. ..

കേരള ഗവർമെന്റിന്റെ  അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  സർവ്വീസിലേയ്ക്ക്  ഗസറ്റഡ്  റാങ്കിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾക്ക്  മുന്നൊരുക്കമായെന്ന്  വിവരം . ഒരു  സംസ്ഥാനത്തിലെ  ഭരണതലത്തിലെ        ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അതായത് സംസ്ഥാനത്തിലെ സീനിയർ ലവൽ തസ്തികളിലേക്ക്     ഡെപ്യുട്ടി കലക്റ്റർ പോലുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ ലഭിക്കുന്ന  മികച്ച  അവസരമാണിത് . വരുന്ന  രണ്ടുമാസത്തിനകം  വിജ്ഞാപനവും  അടുത്ത  മെയ്‌, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷകളും നടന്നേക്കും. ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലേക്കാണ് നിയമനം ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും  ഇപ്പോൾ  ഡിഗ്രി  അവസാന  വർഷക്കാർക്കും  പങ്കെടുക്കാം . സിവിൽ സർവീസ്പോലെ  പ്രധാനപെട്ട  പരീക്ഷയാണിത് .  ആദ്യ വിജ്ഞാപനമായതിനാൽ  ഇപ്പോൾ  തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്  മികച്ച  അവസരമുണ്ട് .

കേരളത്തിന്റെ സിവിൽ സർവീസാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെ‌എ‌എസ്). പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കെ‌എ‌എസ് പരീക്ഷയിലൂടെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമിക്കും. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സേവനങ്ങളെപ്പോലെ കെ‌എ‌എസും വളരെ ചലനാത്മകവും ശക്തവുമായ നിയമനമാണ് . 2018 ജനുവരി 1 മുതൽക്കാണ് കെ‌എ‌എസ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് . ആദ്യ പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ച് കേരള സിവിൽ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . – GO (P) നമ്പർ 12-2017-P & A R D. കേരള പി‌എസ്‌സി പദ്ധതിയും സിലബസും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു . പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഓൺലൈനിൽ നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

നിയമന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒഴികെ പരീക്ഷാ രീതിയും സിലബസും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള പി.എസ്.സി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഭേദഗതികൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും വിധേയമായി കേരള സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നുണ്ട് . പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് കേരള പി.എസ്.സി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത് അഭിമുഖ പരീക്ഷ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുകയും ചെയ്യും.

ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് അനുസരിച്ച് പരീക്ഷാ രീതികൾ ഇവയാണ്

പ്രാഥമിക പരീക്ഷ: മൊത്തം 200 മാർക്ക് ഉള്ള 2 പേപ്പറുകൾ . ഓരോ പേപ്പറിനും 100 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും . ഒഎംആർ തരം ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷയായിരിക്കും പരീക്ഷ . രണ്ട് പരീക്ഷകളും ഒരേ ദിവസം നടത്തും . പരീക്ഷയുടെ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിരിക്കും . പ്രാഥമിക യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയും. മെയിൻസ് പരീക്ഷ ആകെ 450 മാർക്ക് ഉള്ള 3 പേപ്പറുകൾ. ഓരോ പേപ്പറിനും 150 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും . പ്രബന്ധങ്ങൾ – സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, കേരള അഫയേഴ്സ് . മെയിനുകളിൽ  യോഗ്യത  നേടുന്നവർക്ക്  മെയിൻ  പരീക്ഷ  എഴുതാൻ  കഴിയും. അഭിമുഖം അഭിമുഖം 50  മാർക്ക്  ആയിരിക്കും .

സേവനത്തിൽ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി ചലനാത്മകവുമായ യുവാക്കളെ കേരള  ഭരണത്തിൻറെയും  തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെയും  ഭാഗമാകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്  കെ‌എ‌എസ് എന്ന  ആശയത്തിന്  പിന്നിലെ  പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.    കൂടാതെ  ഐ‌എ‌എസ്  ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  പകരമായി  ഒഴിഞ്ഞു  കിടക്കുന്ന   തസ്തികകൾ കെ‌എ‌എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ  നിയമനത്തോടെ  നികത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.                                  പരീക്ഷ  പാസ്സാകുന്നവരേ  പൊതുഭരണവും  ധനകാര്യ  വകുപ്പും  ഉൾപ്പെടെ  കേരള  സർക്കാരിൻറെ  വിവിധ  വകുപ്പുകളിൽ  ഗസറ്റഡ്  II  ഓഫീസറായി  (ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ) നിയമിക്കുന്നു . നിലവിൽ  കേരള  സംസ്ഥാന  സർക്കാർ  ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  ഐ‌എ‌എസ് നൽകുന്നതിന് രണ്ട് വഴികളികളാണുള്ളത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പരീക്ഷ പാസായ ശേഷം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂവകുപ്പിൽ  ക്ലറിക്കൽ  തസ്തികയിൽ  വർഷങ്ങളോളം ജോലിചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഏകദേശം 3000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 10 വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കാനുള്ള കഴിവ് കെ‌എ‌എസിനുണ്ട്.

 

2 comments

 1. Hello! pathradipar.com

  We offer

  Sending your message through the feedback form which can be found on the sites in the Communication section. Contact form are filled in by our software and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method increases the chances that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com

 2. Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *