ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ മൗനവ്യാഖ്യാന രീതിയിൽ രചിച്ച സ്തോത്രം .

ശ്രീ  ശങ്കരാചാര്യർ    ശാർദൂലവിക്രീഡിതം    എന്ന   വൃത്തത്തിൽ  രചിച്ച   സംസ്കൃത   സ്തോത്രമാണ്‌ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം.  യുവഭാവത്തിൽ തെക്കോട്ടു  നോക്കി  ഇരിക്കുന്ന  ശിവരൂപമാണ്‌    ദക്ഷിണാമൂർത്തി  ഇതിന്റെ  ധ്യാനശ്ളോകത്തിൽ  ഇപ്രകാരം  പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം വടതരോർമൂലേ വൃദ്ധാ ശിഷ്യാ:                                                                                                                      ഗുരുർ യുവാ ഗുരോസ്തു മൌനം                                                                                                                            വ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യാസ്തു ഛിന്ന സംശയാ:

ആചാര്യരുടെ  ഭാഷ  അതിഗഹനമായതിനാൽ  ഈ സ്തോത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ‘മാനസോല്ലാസം  ആസ്പദമാക്കിയാണ്‌  ദക്ഷിണമൂർത്തി  സ്തോത്രം  വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്‌.  എല്ലാ അറിവും  നേടിയിട്ടും   തങ്ങളുടെ   അറിവു  പരിപൂർണ്ണമായില്ല   എന്ന   സന്താപത്തിലിരിക്കുന്ന ‘വൃദ്ധരായ’   ഋഷിമാർക്കു  മുന്നിൽ ‘ യുവഭാവത്തിൽ’  ശിവൻ അവതരിച്ച്‌   അരയാൽ  വൃക്ഷത്തിനു ചുവട്ടിലിരുന്ന്‌   മൗനത്തിലൂടെ  ശിഷ്യരുടെ  സംശയങ്ങൾ   ദുരീകരിച്ചുകൊടുത്തുവെന്നും                          ഈ   യുവഗുരുവിനെ   സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്‌   എഴുതിയതാണ്‌  ദക്ഷിണാമൂർത്തി  സ്തോത്രം മെന്നും  വിശ്വാസം  .

പത്തു   ശ്ളോകങ്ങളാണ്‌   ഇതിലുള്ളത്‌.  അദ്ധ്യയന മാധ്യമമായി   മൗനത്തെ  ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌   ശ്രദ്ധേയമാണ്‌.  വാക്കിനാൽ  വിവരിക്കപ്പെടാനാവാത്തതിനെ   പഠിപ്പിക്കുന്നതു  കൊണ്ടാണ്‌   മൗനത്തെ   ആശ്രയിക്കുന്നത്‌.   ഇത്‌   വാക്കിന്റെ   പരിമിതിയും   സത്യത്തിന്റെ  അപരിമിതിയും   സൂചിപ്പിക്കുന്നു.   ജാപ്പനീസ്‌    സെൻ  (ZEN)  ബുദ്ധസന്യാസിമാർക്കിടയിലും  മൗന  വ്യാഖ്യാന  രീതിയെ   കുറിച്ചു  പരാമർശമുണ്ട്‌ .

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

About Pathradipar