സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച മലയാള പദപ്രയോഗങ്ങൾ ശരിയും തെറ്റും

by | Jan 20, 2024 | Latest | 0 comments

 • കേരളത്തിലെ ഭരണസംവിധാനം ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിന്‍റെ പാതയിലാണ്. ഇ-ഓഫീസ്, ഡി.സി സ്യൂട്ട്, ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് തുടങ്ങി പേപ്പർരഹിത ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭരണഭാഷ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ നിഘണ്ടു ഭരണരംഗത്ത് അനിവാര്യമാണ്. അതിന്റെ സാക്ഷാത്‌കാരമാണ് ‘ഭരണമലയാളം’. 1960-ൽ കേരളസർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഭരണ ശബ്ദകോശ’ത്തിനു ശേഷമുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണിത്. മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച പദസ്വീകാരനയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്യഭാഷാപദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മലയാളപദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണരംഗത്ത് അവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മലയാളലിപിയിൽ എഴുതിക്കാണിക്കാവുന്നതും സമകാലിക മലയാളത്തിൽ സുപരിചിതമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ അന്യഭാഷാപദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മലയാളപദമില്ലെങ്കിൽ അവയുടെ തത്സമ-തത്ഭവ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് under secretary, additional secretary തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറി എന്നിങ്ങനെ മലയാളലിപിയിൽ എഴുതിയാൽമതി എന്ന് സാരം.

 • (State approved Malayalam expressions correct and incorrect)

   

  തെറ്റ് ശരി
  അങ്ങിനെ അങ്ങനെ
  അടിമത്വം അടിമത്തം
  അതാത് അതത്
  അഥപതനം അധഃപതനം
  അദ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ
  അനന്തിരവൻ അനന്തരവൻ
  അനുഗ്രഹീതൻ അനുഗൃഹീതൻ
  അപേക്ഷാത്തീയതി അപേക്ഷത്തീയതി
  അല്ലങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
  അവധാനത അവധാനം
  അസ്തികൂടം അസ്ഥികൂടം
  അസന്നിഗ്‌ദം അസന്ദിഗ്ദ്ധം
  അസ്ഥിവാരം അസ്തിവാരം
  ആണത്വം ആണത്തം
  ആദ്യാവസാനം ആദ്യവസാനം
  ആധുനീകരിക്കുക ആധുനികീകരിക്കുക
  ആവർത്തി ആവൃത്തി (ആവർത്തിക്കുക -ക്രിയ , ആവൃത്തി -നാമം )
  ആവൃത്തിക്കുക ആവർത്തിക്കുക
  ആസ്വാദ്യകരം ആസ്വാദ്യം
  ആഴ്ചപതിപ്പ് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്
  ഇങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ
  ഉത്‌ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം
  എങ്ങിനെ എങ്ങനെ
  ഏകകണ്ഠേന ഐകകണ്ഠ്യേന/ ഏകകണ്ഠമായി
  ഏകകണ്ഠ്യേന ഐകകണ്ഠ്യേന/ ഏകകണ്ഠമായി
  ഐക്യമത്യം ഐകമത്യം
  ഐശ്ചികം ഐച്ഛികം
  ഓരോന്നുവീതം ഒന്നുവീതം / ഓരോന്ന്
  ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ പുസ്തകവും
  കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിത്തം
  കയ്യക്ഷരം കൈയക്ഷരം
  കയ്യാമം കൈയാമം
  കയ്യെഴുത്ത് കൈയെഴുത്ത്
  കവയത്രി കവയിത്രി
  കളയിപ്പിക്കുക  കളയിക്കുക
  കാട്ടാളത്വം കാട്ടാളത്തം
  കീഴ്‌കോടതി കീഴ്‌ക്കോടതി
  കുടിശിഖ കുടിശ്ശിക
  കുട്ടിത്വം കുട്ടിത്തം
  കൈചിലവ് കൈച്ചെലവ്
  ക്രിത്രിമം കൃത്രിമം
  ഗൂഡാലോചന ഗൂഢാലോചന
  ചിലവ് ചെലവ്
  ചുമന്ന ചെമന്ന
  ചുമര് ചുവര്
  ചുമതലാബോധം ചുമതലബോധം
  ചെങ്ങാത്തം ചങ്ങാത്തം
  ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യിക്കുക
  ജടം ജഡം
  ജന്മിത്വം ജന്മിത്തം
  തയാർ തയ്യാർ
  തീപിടുത്തം തീപ്പിടിത്തം
  തീയ്യതി തീയതി, തിയ്യതി
  തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
  ദിനപ്പത്രം ദിനപത്രം
  ദിവസ്സേന ദിവസേന
  ദൈന്യത ദൈന്യം
  ദ്വിഭാര്യാത്വം ദ്വിഭാര്യത്വം
  നിവർത്തി നിവൃത്തി ( നിവർത്തിക്കുക – ക്രിയ, നിവൃത്തി-നാമം)
  നിവൃത്തിക്കുക നിവർത്തിക്കുക
  പണ്ടുകാലം പണ്ട്
  പരിതസ്ഥിതി പരിതഃസ്ഥിതി
  പിന്നോക്കം പിന്നാക്കം
  പുനഃപ്പരിശോധന പുനഃപരിശോധന
  പ്രവർത്തി പ്രവൃത്തി (പ്രവർത്തിക്കുക-ക്രിയ, പ്രവൃത്തി-നാമം)
  പ്രവൃത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക
  പ്രാരാബ്ദം പ്രാരബ്‌ധം
  പ്രസ്ഥാവന പ്രസ്താവന
  പ്രാസംഗികൻ പ്രസംഗകൻ
  ബഹുഭാര്യാത്വം ബഹുഭാര്യത്വം
  മനഃസ്സാക്ഷി മനഃസാക്ഷി, മനസ്സാക്ഷി
  മുഖാന്തിരം മുഖാന്തരം
  മുതലാളിത്വം  മുതലാളിത്തം
  മുന്നോക്കം മുന്നാക്കം
  യഥാകാലത്ത് യഥാകാലം
  യാദൃശ്ചികം യാദൃച്ഛികം
  രക്ഷകർത്താവ് രക്ഷാകർത്താവ്
  രാഷ്ട്രീയപരമായ രാഷ്ട്രീയമായ
  വളർച്ചാനിരക്ക് വളർച്ചനിരക്ക്
  വിഡ്‌ഡിത്വം വിഡ്‌ഢിത്തം
  വിഡ്‌ഢിത്വം വിഡ്‌ഢിത്തം
  വിദ്യുശ്ചക്തി വിദ്യുച്ഛക്തി
  ശുപാർശ ശിപാർശ
  ശൃംഘല ശൃംഖല
  സത്യാഗ്രഹം സത്യഗ്രഹം
  സദാകാലവും സദാ, എക്കാലവും
  സർവതോന്മുഖം സർവതോമുഖം
  സാന്മാർഗികപരം സാന്മാർഗികം
  സാമുദായികപരം സാമുദായികം
  സാമൂഹികപരമായ സാമൂഹികമായ
  സാമ്രാട്ട് സമ്രാട്ട്
  സാമ്പത്തികപരമായ സാമ്പത്തികമായ
  സൃഷ്ടാവ് സ്രഷ്ടാവ്
  സ്വതവേ സ്വതേ
  ഹാർദ്ദവം ഹാർദം

  0 Comments

  Submit a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Latest News

  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

  സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !  ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.  താമര വിരിയും.

  സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

  കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

  തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

  തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

  തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

  തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

  തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

  ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

  യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

  യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

  വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

  error: Content is protected !!