മന്ത്രം അസാധാരണമായ ഒരു മാറ്റത്തെ സൃഷ്ടിക്കും .

by | Apr 9, 2020 | Spirituality | 0 comments

വേദങ്ങളാണ് മനുഷ്യരാശിയിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം എന്നിവയെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം ശബ്ദമാണെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. സർവാന്തര്യാമിയും സനാതനവുമായ ശബ്ദമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിഭാവമെന്നു പ്രകടമാക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ ശബ്ദാദ്വൈതമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ചലനത്തിന്റെയും മൂലസ്രോതസ്സ് ശബ്ദമാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വാദിക്കുന്നു. എന്തിനധികം, പണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിക്ക് കരണഭൂതമായത് ഭഗവൻ ശിവന്റെ ഉടുക്കുകൊട്ടാണ് എന്നത് പ്രശസ്തമാണല്ലോ.

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം രണ്ടുതരം ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നതും (വ്യക്തം), കേൾക്കാത്തതും (അവ്യക്തം) എന്നിങ്ങനെ. ആവൃത്തി (frequency) അനുസരിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആധുനിക ഭൗതീകശാസ്ത്രം. അൾട്രാ, സൂപ്പർ സോണിക് ശബ്ദരൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് അവ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് സെക്കന്റിൽ 20Hz നും 20,000 Hz നും ഇടയിൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. അതേപോലെ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു റോഡിലെ ശബ്ദങ്ങൾ അടച്ചിട്ട മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത്‌ വ്യക്തമാകുന്ന ശബ്ദം പോലെ അവ്യക്ത ശബ്ദങ്ങളുമുണ്ടെന്നർത്ഥം. എല്ലാ ആവൃത്തിയിലുമുള്ള പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കേൾവിക്കപ്പുറത്തുള്ളവയാണ് ഏറിയ കൂറും. ചില സൂക്ഷ്മശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ചില ജന്തുക്കൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരുത്തെ അറിയാൻ ചില ജന്തുക്കൾക്ക് കഴിവ് നൽകുന്നത്. ആധുനികമായ പല ഉപകാരണങ്ങളെക്കാളും ശക്തമാണ് ഇത്തരം ജീവികളുടെ ശ്രോതേന്ദ്രിയങ്ങൾ.

വൈദികശാസ്ത്രത്തിലെ ശബ്ദവിജ്ഞാനീയത്തെ നമുക്ക് ‘മന്ത്രവിജ്ഞാനീയം’ എന്നു വിളിക്കാം. റേഡിയോ, ടെലിവിഷന്‍, റഡാറുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായ രീതിയില്‍ മന്ത്രവിജ്ഞാനീയത്തെ ഋഷിമാര്‍ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങള്‍ പഠിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ ഋഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഋഗ്വേദാദി ഭാഷ്യഭൂമികയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഉച്ചാരണം, ഉദാത്ത അനുദാത്ത ഭാവങ്ങള്‍, തീവ്രത, താളം, ഋതം എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ലേസര്‍ ബീമിനേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയും. കാരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളിലൂടെ ശബ്ദത്തിന്റെ യഥാതഥമായ ശക്തി ആകാശത്തിലൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും. മാത്രമല്ല വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സ്വരിച്ചു ചൊല്ലല്‍ പ്രാപഞ്ചിക ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കെല്പുള്ളതാണുതാനും. ആധുനിക കാലത്തെ ഏറെ പുരോഗമിച്ച ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്താല്‍ ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ ധാരാളം നടന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പുനര്‍വിശേഷണ ത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍ മന്ത്രശബ്ദത്തിന് ആണവോര്‍ജ്ജത്തിന് തത്തുല്യ മായ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബോധതലത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലും എന്തായാലും ഈ മന്ത്രങ്ങള്‍ ഏറെ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈദികമന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി ഛന്ദസ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്നു പറയാം. ഓരോ മന്ത്രത്തിനും ചന്ദസ്സിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. മന്ത്ര വിജ്ഞാ നീയത്തില്‍ മന്ത്രങ്ങളുടെ രാജാവായാണ് ‘ഗായത്രി’യെ വിശേഷി പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്‍പതു വാക്കുകളില്‍, 24 അക്ഷരങ്ങളില്‍ ഗായത്രിയെ വിന്യസി ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ നാഡികളില്‍ താളബന്ധിതമായ ഒരു മര്‍ദ്ദം രൂപപ്പെടും. കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആറു ചക്രങ്ങളിലും നാഡീ വ്യൂഹ ങ്ങളിലും ചലനം ഉണ്ടാവുകയും അത് സാധകന്റെ ശരീരത്തില്‍ അസാധാരണമായ ഒരു മാറ്റത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!