ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദ് ആയി .

by | Apr 23, 2020 | Latest | 0 comments

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ ഭാരതീയ ചികിത്സാവകുപ്പിൽ നഴ്‌സ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് – ആയുർവേദ (എൻ സി എ – മുസ്‌ലിം) കാറ്റഗറി നമ്പർ 371/ 2014 തസ്‌തികയുടെ 2017 ജനുവരി 12 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന 68/2017/ ഒ എൽ ഇ നമ്പർ റാങ്ക് പട്ടിക, എൻ സി എ വിജ്ഞാപനത്തിനായി നീക്കിവച്ച ഊഴത്തിലേക്ക് നിയമനശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥി 2017 മാർച്ച് 27നു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ 2017 മാർച്ച് 28 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ലാതായെന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജില്ല ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (എൻ സി എ – എൽ സി /എ ഐ) കാറ്റഗറി നമ്പർ 324/ 2019 തസ്‌തികയുടെ 2017 മാർച്ച് 16 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന 327/17/ ഒ എൽ ഇ നമ്പർ റാങ്ക് പട്ടിക, എൻ സി എ വിജ്ഞാപനത്തിനായി നീക്കിവച്ച ഊഴത്തിലേക്ക് നിയമനശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2017 ജൂൺ ഏഴിന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ 2017 ജൂൺ എട്ടു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ലാതായെന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജില്ല ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (എൻ സി എ – എസ് ടി) കാറ്റഗറി നമ്പർ 36/ 2013 തസ്‌തികയുടെ 2017 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന 218/2017/ ഒ എൽ ഇ നമ്പർ റാങ്ക് പട്ടിക, എൻ സി എ വിജ്ഞാപനത്തിനായി നീക്കിവച്ച ഊഴത്തിലേക്ക് നിയമനശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥി 2017 ജൂൺ അഞ്ചിന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ 2017 ജൂൺ ആറു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ലാതായെന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജില്ല ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വകുപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് – (എൻ സി എ – ഹിന്ദു നാടാർ) കാറ്റഗറി നമ്പർ 238 / 2017 തസ്‌തികയുടെ 2019 ജൂലൈ രണ്ടു മുതൽ നിലവിൽ വന്ന 382/19 / ഒ എൽ ഇ നമ്പർ റാങ്ക് പട്ടിക, എൻ സി എ വിജ്ഞാപനത്തിനായി നീക്കിവച്ച ഊഴത്തിലേക്ക് നിയമനശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥി 2019 ഓഗസ്റ്റ് 19നു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലില്ലാതായെന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ജില്ല ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!