എച്ച് ആർ &സി ഇ പണിതുടങ്ങി ; മുഞ്ചിറ മഠം ഭൂമികൾ വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ .

by | Aug 30, 2021 | Spirituality | 0 comments

.[ap_tagline_box tag_box_style=”ap-top-border-box”].മുഞ്ചിറ മഠം  ഭൂമി  സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പട്ടയ പകർപ്പുകളും റീസർവേ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ  അപേക്ഷയും അനധികൃതമായി  ഭൂമികൈമാറ്റം  നടത്തിയ മഠം  അധികാരികളെ  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും  കൈമാറ്റം  നടത്തിയ രേഖകളും ഉടൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എൻഡോമെന്റ്  കമ്മീഷണർക്ക്  സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ശങ്കര ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം എക്സികുട്ടീവ്  കോൺസിൽ  വ്യക്തമാക്കി . ഭൂമികൈമാറ്റം ചെയ്തവർക്കെതിരെ പരാതിയും നൽകും .പത്രാധിപർ  പബ്ലിക്കേഷൻ ചീഫ്  എഡിറ്റർ  രാജേഷ് ആർ നായർ 2017 ൽ ക്ഷേത്ര ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള  വിശദമായ  വിവരങ്ങൾ  ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പരാതിയും  മുഞ്ചിറ  മഠം ഭൂമി  കയ്യേറ്റത്തെ  കുറിച്ചുള്ള  രേഖകളും പട്ടയ പകർപ്പുകളും സ്കെച്ചും  അടങ്ങിയ  റിപ്പോർട്ട്  തമിഴ് നാട്   മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും  ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ  ആൻഡ്  എൻഡോമെന്റ് വകുപ്പ്  മന്ത്രിയ്ക്കും  കമ്മീഷണർക്കും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു . അതിന്മേൽ  ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് .[/ap_tagline_box]

ചെന്നൈ :തമിഴ് നാട്  ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും  മഠങ്ങളുടെയും ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  വെബ്ബ്  സെറ്റിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന ജോലികൾ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ  ആൻഡ്  എൻഡോമെന്റ്  വകുപ്പ്  ആരംഭിച്ചു .

ഹിന്ദു മതകാര്യ വകുപ്പിന്റെ  നിയന്ത്രണത്തിൽ  ഏകദേശം 36,000 ത്തിൽ പരം
ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് .പ്രസ്തുത  ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ   ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് 4,78,272 ഏക്കർ  ഭൂമിയാണ് . ഇവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ  രേഖകളുടെ  വെരിഫിക്കേഷൻ  ജോലികളാണ്   ഇപ്പോൾ സജീവമായി നടക്കുന്നത് . റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ തമിഴ് നിലം പട്ടയ രേഖകൾ  ക്ഷേത്രഭൂമികളായി  തിരിച്ചിട്ടുള്ളവ  താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന  ഇനങ്ങൾ , ഭാഗികമായി  പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ കൈവശം  വച്ചിരിയ്ക്കുന്നവ  എന്നിങ്ങനെ  പുതിയ  ഇനങ്ങളെ  മൂന്ന്  ഇനങ്ങളായി തരം തിരിച്ചാണ്  പരിശോധന .  ഇതിൽ 3,43,647 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണനയിൽ .
അനുയോജ്യമായ  ഇനങ്ങളായി  തിരിച്ചറിയുന്ന  ഭൂമികൾ വെബ്ബ് സെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും   അല്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ..ഇത്തരത്തിൽ 72 ശതമാനം ഭൂമികളെ സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന  വിവരങ്ങൾ  വെബ്ബ്  സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ക്ഷേത്രങ്ങൾ  മഠങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവയുടെ   ഭൂമിയുടെ  ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ  റവന്യൂ, സർവേ വകുപ്പ് രേഖകൾ  അവലോകനം ചെയ്തത്  ഉചിതമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും  തർക്കങ്ങളില്ലാത്തവയാണ്  വെബ്‌സൈറ്റിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നത് .
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ   ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള   എല്ലാ ഭൂമിയുടെയും   ഉടമസ്ഥാവകാശ
രേഖകൾ  ബന്ധപ്പെട്ട  ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ  പേരിലായിരിക്കും
ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ   പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌  ഉപയോഗിക്കും .

മുഞ്ചിറ മഠം ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു റീലീജിയസ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എൻഡോമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരം .

                     മുഞ്ചിറ മഠം ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച് എച്ച് ആർ &സി ഇ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവരം                                                       

നിലവിൽ  മുഞ്ചിറ  മഠത്തിന്റെ  ഭൂമികൾ  ഹിന്ദു റിലീജിയസ്  ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എൻഡോമെന്റ്  നിയമിച്ചിട്ടുള്ള  എക്സികുട്ടീവ്  ഓഫിസറുടെ  പേരിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .  കന്യാകുമാരി  ജില്ലയിലെ  ആറുദേശം ,വില്ലുകുറി വില്ലേജുകളിലായി  പതിനഞ്ചിൽപരം  സർവ്വേ നമ്പരുകളിലെ  ഭൂമികൾ  വെബ്ബ്‌സെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .  മുഞ്ചിറ മഠം വക  ഭൂമികൾ  പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നതോടെ  ഭൂമി തട്ടിപ്പ്  വീരന്മാർ കുടുങ്ങും .  കൈവശം  വച്ചിരിയ്ക്കുന്നവർ  നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരും  വകുപ്പ്  നേരിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ  കൊണ്ടുവരും എഴുതിനല്കിയവർക്കെതിരെയും   പരാതികളുണ്ടാകും   റവന്യു രേഖകൾ , ലാൻഡ് റവന്യു റീസർവേ  രേഖകൾ , തമിഴ് നാട്  നിലം ക്ഷേത്ര മഠം  നീക്കിയിരിപ്പ്  രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ  വിശദമായി  പരിശോധനകൾ  നടത്തിവരുകയാണ് . റവന്യു കോർട്ട് , സിവിൽ കോടതി കേസുകൾ  മറ്റു   നിയമപരമായ  നടപടികൾ  നേരിടുന്നവ  ഇങ്ങനെയുള്ള  സകല നടപടികളും   പരിശോധനയിൽ   ഉൾപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട് .  മുഞ്ചിറ മഠം ഭൂമി സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ  വിവരങ്ങളും  പട്ടയ പകർപ്പുകളും  റീസർവേ  നമ്പരുകളും  അടങ്ങിയ  അപേക്ഷയും  അനധികൃതമായി  ഭൂമികൈമാറ്റം  നടത്തിയ  മഠം  അധികാരികളെ  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങളും   കൈമാറ്റം   നടത്തിയ രേഖകളും  ഉടൻ  ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് എൻഡോമെന്റ് കമ്മീഷണർക്ക്  സമർപ്പിക്കുമെന്ന്   ശ്രീ ശങ്കര ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം  എക്സികുട്ടീവ്  കോൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി .  ഭൂമികൈമാറ്റം ചെയ്തവർക്കെതിരെ  പരാതിയും  നൽകും .

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!