ബോധത്തെ വികാസതലത്തിലേക്ക് ……തന്ത്രം

by | Apr 9, 2020 | Spirituality | 0 comments

തന്നിലെ ബോധത്തെ വിസ്തരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ അതത്രെ തന്ത്രം.. തന് എന്ന ധാതുവിന് ശരീരം എന്നർത്ഥം.. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യന്ത്ര-മന്ത്രസഹിതമായി തത്വാധിഷ്ടിതമായി ഒരുവനിലെ ബോധത്തെ വികാസതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് തന്ത്രം. ഇതിൽ ശാക്തേയതന്ത്രത്തിൽ യന്ത്രം ശ്രീ യന്ത്രവും (ശ്രീചക്രം) മന്ത്രം ശ്രീവിദ്യയുമാകുന്നു.

ശാക്തതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ അഞ്ചു ആചാരമാണ് ഉള്ളത്… ദക്ഷിണം, വാമം, സമയം, ദിവ്യം, കൗളം. അതിൽ കൗളസമ്പ്രദായം അതീവ ശ്രേഷ്ഠമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

തന്ത്രഗ്രന്ഥമായ യോനീതന്ത്രത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ (മൂന്നാം പാതാളം) ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ശ്രീപാർവ്വതിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:
‘സകലതിനും മേലേയാണ് വേദങ്ങൾ. എന്നാൽ വേദത്തേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമത്രെ വൈഷ്ണവം. വൈഷ്ണവത്തേക്കാൾ മികച്ചത് ശൈവവും ശൈവത്തേക്കാൾ മികച്ചത് ദക്ഷിണവും. ദക്ഷിണത്തേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടം വാമവും വാമത്തേക്കാൾ ഉയർന്നത് സിദ്ധാന്തവും. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം സർവ്വോത്കൃഷ്ടം കൗളവും ആകുന്നു..”

കുലം എന്നാൽ ശക്തിയും അകുലം ശിവനും ആകുന്നു. ഈ കുല-അകുല അഥവാ ശിവ-ശക്തി സമന്വയമാണ് കൗളം.

തന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം കല്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൗളമാർഗ്ഗം. കൗളസമ്പ്രദായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഒരുപക്ഷേ സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനേക്കാളേറെ ഒരുപടി മുന്നിട്ട് നില്ക്കുന്നു എന്ന് കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗുരുക്കന്മാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് കൗളതന്ത്രം അതീവ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു.

കൗളതന്ത്രഗ്രന്ഥമായ യോനീതന്ത്രം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു..

‘‘Women are divinity, women are life, women are trulyjewels.’’

ഇതേ അർത്ഥ തലങ്ങളുള്ള അനേകം വാക്യങ്ങൾ ഏകതിസംഗമതന്ത്ര, ദേവീ രഹസ്യതന്ത്ര തുടങ്ങിയ മറ്റനേകം തന്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. തന്ത്രശാഖകളിലെല്ലാം സ്ത്രീ എന്നാൽ ദേവതയായി സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൗളജ്ഞാന നിർണ്ണയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

‘‘Worship carefully a woman or a maiden as she is Éakti,sheltered by the Kulas. One should never speak harshly to
maidens or women.’’ (KJN, Patala 23)

‘‘In Kaula every woman is thought of as a manifestationof the Goddess. No man may raise his hand, strike orthreaten a woman. When she is naked, men must kneeland worship her as the Goddess. She has equal rights withmen on all levels.’’ (Occult World of a Tantrik Guru,Values Vol.IX)

സ്ത്രീകളുടെ ദർശനമാത്രയിലെല്ലാം തന്ത്രോപാസകർ ആന്തരികമായി ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിക്കാൻ കുലചൂഢാമണി തന്ത്ര, ബൃഹദ്നീല തന്ത്ര തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലത് :

‘‘Women are heaven; women are dharma; and womenare the highest penance. Women are Buddha; women are the Sangha; and women are the perfection of Wisdom.’’ (CT 8,30)

മൂലാധാരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുണ്ഡലിനീ ശക്തിയെ സാധനകൾ കൊണ്ട് ഉണർത്തി ഷഡാധാരങ്ങൾ വഴി മേൽപോട്ടുയർത്തി ശിരസ്സിൽ സഹസ്രാര പത്മത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ശിവചൈതന്യത്തോട് ചേർക്കുന്ന മഹത്തായ യോഗവിദ്യയത്രെ കൗളം.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് 68 പുതിയ സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും 33 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടന്നു. 68 സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അവയില്‍ രണ്ട്...

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് !    ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും.    താമര വിരിയും.

സ്വാഗതം’ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ! ബിജെപി ചരിത്രംകുറിക്കും. താമര വിരിയും.

കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ചരിത്രം കുറിക്കും ?തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ആദിത്യവർമ്മ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും.ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ചരിത്രം ബിജെപിയ്ക്ക് വഴിമാറും...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനശുചിത്വമിഷൻ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.പരസ്യ പ്രചാരണ ബാനറുകൾ,ബോർഡുകൾ,ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുന:ചംക്രമണ സാധ്യമല്ലാത്ത പി.വി.സി ഫ്ളെക്സ്,പോളിസ്റ്റർ,നൈലോൺ,പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള തുണി എന്നിവ...

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിലെ ശ്രീ കൈലാസാനന്ദതീർത്ഥ സ്വാമിയെ ചതിച്ചു ? തട്ടിയെടുത്തത് കോടികൾ വിലയുള്ള ഭൂമികളും ആശ്രമങ്ങളും .

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തീർത്ഥപാദ പരമ്പരയിൽ ദീക്ഷസ്വീകരിച്ച് സ്വന്തമായി അരഡസനിലധികം ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ കൈലാസനന്ദ തീർത്ഥസ്വാമിയെ ചതിച്ച് ആശ്രമങ്ങളും വാഹനം ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുവകകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയത് നായർകുലത്തിൻറെ ശാപമായ വക്കീലും മറ്റൊരു'പ്രമുഖ'നേതാവും (?). വെട്ടിയാർ...

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

യുവാക്കൾക്ക് സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലനവുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ തൊഴിൽ വൈദ​ഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ നൈപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധതിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിലിൽ അറിവും...

error: Content is protected !!