തന്ത്രം ജീവശക്തി; തയ്യാറാക്കിയത് : രാജേഷ് ആർ നായർ.

by | Apr 9, 2020 | Spirituality | 0 comments

തന്ത്രം

വന്ദനം:  ചെന്നാസ്  മനയ്ക്കൽ  നാരായണൻ  നമ്പൂതിരി .
കുഴിക്കാട്ട്  മഹേശ്വരൻ  ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് .

തയ്യാറാക്കിയത്  :  രാജേഷ്  ആർ  നായർ
ചീഫ് എഡിറ്റർ

തന്ത്ര ങ്ങളും  ആഗമ ങ്ങളും  സംഹിത കളും  എത്രയെണ്ണമെന്ന്  സ്ഥിതീകരിക്കുക  അത്ര  എളുപ്പമല്ലാ. ഓരോ  ശാഖയിലും  അത്രയധികം  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . എന്നാൽ  അവയൊന്നും  ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ല . ഭാരതത്തിൽ  നൂറ്റിതൊണ്ണൂറ്റി  രണ്ട്  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് .തന്ത്രങ്ങൾ  ശാക്ത  ഗ്രന്ഥങ്ങളും  ആഗമങ്ങൾ  ശൈവ  പ്രമാണങ്ങളും  സംഹിതകൾ  വൈഷ്ണവ പ്രഭാവിതങ്ങളുമാണെന്ന  വിത്യാസം  ഉണ്ട് .

“സർഗ്ഗശ്ച  പ്രതിസർഗ്ഗശ്ച  മന്ത്ര  ലക്ഷണമേവ  ച
ദേവാതാനാം  ച  സംസ്ഥാനം  തീർത്ഥാനം  ചൈവ  വർണ്ണനം;
തഥൈവാ  ശ്രമധർമ്മശ്ച  മന്ത്രസംസ്ഥാനമേവ  ച
സംസ്ഥാനം  ചൈവ  ഭൂതാനാം  യന്ത്രാണാം  ചൈവ  നിർണ്ണയ :
ഉല്പത്തിർവ്വിബുധാനാം  ചാ  തരൂണവം , കൽപ്പസഞ്ചിതം ,
സംസ്ഥാനം  ജ്യോതിഷാം  ചൈവ  പുരാണാഖ്യാനമേവ  ച;
കോഷസ്യ  കഥനം  ചൈവ  വ്രതാനാം  പരിഭാഷണം ,
ശൗചാശൗചാസ്യ  ചാഖ്യാനം  നരകാണാം  ച  വർണ്ണനം ;
ഹരചക്രസ്യ  ചാഖ്യാനം  സ്ത്രീ  പുംസോശ്ചൈവ  ലക്ഷണം ,
രാജധർമ്മോ  ദാനധർമ്മോ  യുഗധർമ്മസ്ത   ഥൈവ    ച ;
വ്യവഹാര: കഥ്യതേ  ച  തദാ  ചാധ്യാത്മവർണ്ണനം ,
ഇത്യാദിലക്ഷണൈർയുക്തം  തന്ത്രമിത്യഭിധീയതേ ”

എന്നിങ്ങനെയാണ് ശബ്ദാർത്ഥ  ചിന്താമണി  യിൽ   തന്ത്ര ത്തിന്  നൽകിയിരിക്കുന്ന  നിർവ്വചനം .
“ത്രി പദാർത്ഥം ചതുഷ്പാദം മഹാതന്ത്രം”   എന്ന് തന്ത്രലക്ഷണ ത്തിൽ മഹാമന്ത്രലക്ഷണമുള്ളതായി തത്ത്വ പ്രകാശിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അഘോരശിവാചാര്യർ പറയുന്നു .തന്ത്രത്തിന്  ജെമിനി  മഹർഷി  പറയുന്ന  അർത്ഥം താഴേ കൊടുക്കുന്നു .

“തന്ത്രം കുടുംബകൃത്യ സ്യാൽ ,സിദ്ധാന്തേ ,ചൗഷധോത്തമേ
പ്രധാനെ,തന്തുവാനേ ച, ശാസ്ത്രഭേദ,പരിശ്ചദേ,
ശ്രുതിഃശാഖാന്തരേ ഖേതാവുഭയാർത്ഥപ്രയോജകേ”

തുടരും …

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

എം വി ജയരാജന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാമർശത്തിന്റെ പ്രസക്തി

. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ സമുദായ പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് ആർ നായർ മനസിലാക്കുകയും പോലീസ് ഐ ജിക്ക് പരാതിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് . സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി  ജയരാജന്റെ ;സോഷ്യൽ മീഡിയ...

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കി. ഓരോ വകുപ്പിലും നടപ്പാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നതുമടക്കം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്....

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് പുഴവാതിൽ

എട്ടുവീട്ടിൽ പിളളമാരുടെ കുടിയിരുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന NSS ഹിന്ദു കോളജിന് എതിർവശത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു റോഡ് പട്ടണത്തിനുളളിൽത്തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുളള പുഴവാത് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽനിന്നു തന്നെ അല്പം പിരിഞ്ഞാണ് ആനന്ദപുരം...

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ

കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ ഹാൾടിക്കറ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2024 വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടത്തുന്ന കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ജൂൺ 10 ആയി പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ജൂൺ 10 മുതൽ https://ktet.kerala.gov.in ൽ ഹാൾടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...

മെഡിസെപ് തിരുത്തലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മെഡിസെപ് ബാധകമായ എല്ലാ പെൻഷൻകാരും മെഡിസെപ് പോർട്ടലിൽ അവരവരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം അപേക്ഷ ജൂൺ 10നു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രഷറിയിൽ...

error: Content is protected !!